CÁC MỤC THÔNG TIN


Hầm đường bộ Hải Vân

CÔNG BỐ HỆ THỐNG ISO PHÙ HỢP TCVN

Công bố hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008

TỔNG CỤC ĐƯỜNG BỘ VIỆT NAM

CỤC QUẢN LÝ ĐƯỜNG BỘ III

Số: 179 /QĐ-CQLĐBIII

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

   Đà Nẵng, ngày  27  tháng 1 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc công bố hệ thống quản lý chất lượng phù hợp

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008

 

CỤC TRƯỞNG CỤC QUẢN LÝ ĐƯỜNG BỘ III

 

Căn cứ Quyết định số 2209/QĐ-TCĐBVN ngày 24/9/2014 của Tổng cục Đường bộ Việt Nam quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Quản lý đường bộ III thuộc Tổng cục Đường bộ Việt Nam;

Căn cứ Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 5/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước;

Căn cứ công văn số 114/TCĐBVN-KHCN,MT&HTQT ngày 12/1/2015 của Tổng cục Đường bộ Việt Nam về việc công bố áp dụng HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2008 của Cục Quản lý đường bộ III;

Căn cứ xác nhận của Cục trưởng Cục Quản lý đường bộ III về việc Hệ thống quản lý chất lượng áp dụng có hiệu lực;

Theo đề nghị của Ban chỉ đạo xây dựng ISO Cục Quản lý đường bộ III,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Công bố Hệ thống quản lý chất lượng tại Cục Quản lý đường bộ III phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 theo quy định tại Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ đối với các lĩnh vực hoạt động trong phụ lục ban hành kèm theo Quyết định này.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ban hành.

Điều 3. Ban chỉ đạo xây dựng ISO, các Phòng, Đội thuộc cơ quan Cục, các Chi cục QLĐB, các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

                                                                                              

Nơi nhận:

- Như Điều 3;                                      

- Tổng cục ĐBVN (b/c);

- Lưu : VT,TCHC (Q).

 

CỤC TRƯỞNG

 

 

  

Võ Đình Dũng

 

Phụ lục

Các lĩnh vỰc hoẠt đỘng cỦa CỤC QUẢN LÝ ĐƯỜNG BỘ III đƯỢC công BỐ phù hỢp tiêu chuẨn quỐc gia TCVN ISO 9001:2008

(Ban hành kèm theo Quyết định số:179 /QĐ-CQLĐBIII ngày 27 tháng 01  năm 2015 của Cục trưởng Cục QLĐB III).

 

STT

Tên thủ tục hành chính

1

Cấp Giấy phép lưu hành xe quá tải trọng, xe quá khổ giới hạn, xe bánh xích, xe vận chuyển hàng siêu trường, siêu trọng trên đường bộ

2

Cấp phép và thoả thuận biện pháp thi công trên đường bộ


 

 


Thông tin - thông báo


       
 

CỤC QUẢN LÝ ĐƯỜNG BỘ III

[đầu trang ▲]  
  Địa chỉ: 16 Lý Tự Trọng, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng
Tel: (84) 0511 3839755; Fax: (84) 0511 3822 064
Ban biên tập: 
cqldb3@gmail.com; Website: www.cucdb3.gov.vn
 
Truy cập: