CÁC MỤC THÔNG TIN


Hầm đường bộ Hải Vân

  Tên Ngày Lần tải

Kích thước

 

QĐ công bố công khai dự toán ngân sách năm 2018 của Cục QLĐB III
, Kiểu file: Adobe Acrobat Document
5/24/2018 3:12:00 PM 258


1.05 MB

 

Công bố công khai Quyết toán ngân sách năm 2016 của Cục QLĐB III
, Kiểu file: Adobe Acrobat Document
5/24/2018 3:11:00 PM 132


3.29 MB

 

Dự thảo kế hoạch thực hiện của Cục QLĐB III thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP ngày 01/01/2018
, Kiểu file: Wordpad Document
3/7/2018 10:31:00 AM 208


0.29 MB

 

Quyết định Ban hành Quy chế hoạt động ứng phó sự cố hoá chất độc
, Kiểu file: Wordpad Document
7/30/2016 10:55:00 AM 336

 

LUẬT PHÒNG, CHỐNG TÁC HẠI CỦA THUỐC LÁ
, Kiểu file: Wordpad Document
6/21/2016 3:10:00 PM 330

 

LUẬT BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
, Kiểu file: Wordpad Document
4/21/2016 8:30:00 AM 558

 

Kế hoạch tổ chức Đại hội công đoàn cơ sở các Chi cục QLĐB
, Kiểu file: Wordpad Document
4/7/2015 10:22:00 AM 640

 

Thông tư 84/2014/TT-BGTVT của Bộ GTVT Quy định về tổ chức giao thông và lắp đặt biển báo hạn chế trọng lượng xe qua cầu đường bộ
, Kiểu file: Wordpad Document
4/1/2015 9:14:00 AM 1572

 

Quy chế về việc phối hợp giữa Tổng cục ĐBVN và Công đoàn Tổng cục ĐBVN
, Kiểu file: Wordpad Document
3/23/2015 4:48:00 PM 688

 

Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết 33-NQ-TW ngày 9/6/2014 của Ban chấp hành Trung ương Đảng(khóa XI) về "xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước"
, Kiểu file: Wordpad Document
3/23/2015 4:47:00 PM 675

 

Mẫu hồ sơ nhân sự Đại hội Đảng
, Kiểu file: Wordpad Document
3/10/2015 4:47:00 PM 319

 

Kế hoạch thực hiện Chỉ thị 39-CT/TW ngày 18/8/2014 của Bộ Chính trị về "Tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ trong tình hình hiện nay"; rà soát chính trị nội bộ phục vụ đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng
, Kiểu file: Wordpad Document
3/5/2015 10:38:00 AM 1738

 

Hướng dẫn số 32-HD/ĐU ngày 02/12/2014 về việc kiểm điểm tập thể, cá nhân và đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên hàng năm
, Kiểu file: Wordpad Document
2/6/2015 4:41:00 PM 390

 

Hướng dẫn đánh giá kết quả thực hiện chỉ thị 03-CT/TW của Bộ chính trị trong năm 2014, tổng kết 4 năm thực hiện Chỉ thị; xác định phương hướng, nhiệm vụ năm 2015 của Tổng cục ĐBVN
, Kiểu file: Wordpad Document
2/2/2015 10:00:00 AM 335

 

Nghị quyết số 33-NQ/ĐU ngày 23/12/2014 về việc tăng cường sự lãnh đạo của Tổ chức đảng đối với công tác đấu thầu bảo trì hệ thống quốc lộ
, Kiểu file: Wordpad Document
2/2/2015 9:57:00 AM 286


Thông tin - thông báo


       
 

CỤC QUẢN LÝ ĐƯỜNG BỘ III

[đầu trang ▲]  
  Địa chỉ: 16 Lý Tự Trọng, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng
Tel: (84) 0511 3839755; Fax: (84) 0511 3822 064
Ban biên tập: 
cqldb3@gmail.com; Website: www.cucdb3.gov.vn
 
Truy cập: