CÁC MỤC THÔNG TINCẤP GIẤY PHÉP THI CÔNG

Thủ tục cấp phép thi công công trình thuộc hệ thống các Quốc lộ do Khu QLĐB III quản lý

Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ liên quan đến Công tác cấp phép

- Cán bộ phụ trách văn thư tiếp nhận hồ sơ gởi đến cơ quan theo đường công văn, trình Lãnh đạo Khu phê duyệt phân công Phòng Thanh tra-An toàn cấp phép. Chuyển Công văn và hồ sơ liên quan đến phòng được phân công theo bút phê.

Bước 2:Tiếp nhận, Kiểm tra sơ bộ, phân công Chuyên viên thẩm định

2.1. Tiếp nhận các hồ sơ liên quan đến cấp phép thi công công trình thuộc hệ thống các Quốc lộ do Khu QLĐB III quản lý.

2.2. Lãnh đạo phòng giao cho các chuyên viên phụ trách kiểm tra tính hợp lý của các hồ sơ xin cấp phép có đủ theo quy định không:

 

Hồ sơ cấp phép thi công xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ của quốc lộ khai thác: 

+ Đơn đề nghị cấp phép thi công theo mẫu tại phụ lục 4 của Thông tư 50/2015/TT-BGTVT;

+ Văn bản chấp thuận xây dựng công trình thiết yếu của Cục ĐBVN hoặc văn bản của Cục ĐBVN ủy quyền Khu QLĐB III hoặc Khu được phân cấp theo quy định kiểm tra, chấp thuận thiết kế kỹ thuật và cấp phép thi công;

+ Hồ sơ thiết kế BVTC, trong đó có biện pháp tổ chức thi công đảm bảo ATGT đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt (bản chính);

+ Số lượng hồ sơ :01 bộ; riêng hồ sơ thiết kế BVTC là 02 bộ;

+ Thời gian giải quyết: 10 ngày kể từ khi nhận đầy đủ hồ sơ theo quy định đến phòng.

 

*  Hồ sơ cấp phép thi công đấu nối đường nhánh vào Quốc lộ:

+ Đơn đề nghị cấp phép thi công theo mẫu tại phụ lục 4 của Thông tư 50/2015/TT-BGTVT;

+ Văn bản chấp thuận xây dựng hoặc chấp thuận thiết kế đấu nối đường nhánh vào quốc lộ của Cục ĐBVN hoặc văn bản của Cục ĐBVN ủy quyền Khu QLĐB III hoặc Khu được phân cấp theo quy định kiểm tra, chấp thuận thiết kế kỹ thuật và cấp phép thi công;

+ Hồ sơ thiết kế BVTC, trong đó có biện pháp tổ chức thi công đảm bảo ATGT đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt (bản chính);

+ Số lượng hồ sơ :02 bộ;

+ Thời gian giải quyết: 10 ngày kể từ khi nhận đầy đủ hồ sơ theo quy định đến phòng.

 

*  Hồ sơ cấp phép thi công xây dựng công trình đường bộ trong phạm vi đất dành cho đường bộ đối với Quốc lộ đang khai thác:

+ Đơn đề nghị cấp phép thi công theo mẫu tại phụ lục 4 của Thông tư 50/2015/TT-BGTVT;

+ Văn bản phê duyệt dự án hoặc phê duyệt chấp thuận thiết kế của cơ quan quản lý đường bộ có thẩm quyền (bản sao có xác nhận của Chủ công trình);

+ Hồ sơ thiết kế BVTC, trong đó có biện pháp tổ chức thi công đảm bảo ATGT đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt (bản chính);

+ Số lượng hồ sơ :01 bộ;

+ Thời gian giải quyết: 10 ngày kể từ khi nhận đầy đủ hồ sơ theo quy định đến phòng.

 


Thông tin - thông báo


       
 

KHU QUẢN LÝ ĐƯỜNG BỘ III

[đầu trang ▲]  
  Địa chỉ: 16 Lý Tự Trọng, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng
Tel: (84) 0236 3839755; Fax: (84) 0236 3822 064
Ban biên tập: 
cqldb3@gmail.com; Website: www.khuqldb3.drvn.gov.vn
 
Truy cập: