CÁC MỤC THÔNG TIN


Hầm đường bộ Hải Vân

TIN NGÀNH GTVT

Đảng ủy Tổng cục ĐBVN triển khai nhiệm vụ năm 2018

 Ngày 6/1, Đảng ủy Tổng cục ĐBVN tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2017, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2018.

Đồng chí Phạm Công Bổng Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Bộ GTVT.

Báo cáo kết quả công tác năm  Năm 2017, ông Nguyễn Đức Hoài, Phó Bí Thư Đảng ủy Tổng cục ĐBVN cho biết, Ban Chấp hành Đảng bộ Tổng cục ĐBVN đã lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy trực thuộc tập trung tổ chức thực hiện nhiệm vụ trọng tâm theo chương trình, kế hoạch công tác năm 2017, đồng thời phối hợp với lãnh đạo Tổng cục, chỉ đạo cán bộ, đảng viên, công chức viên chức và người lao động trong toàn Đảng bộ thực hiện nhiệm vụ, kế hoạch đề ra, trọng tâm là lãnh đạo tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị, tăng cường xây dựng, chính đốn Đảng và xây dựng tổ chức đảng vững mạnh. Toàn thể cán bộ, đảng viên, CC, VC, NLĐ trong toàn Đảng bộ Tổng cục đã nỗ lực phấn đấu, khắc phục khó khăn thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị trọng tâm của ngành Đường bộ, với phương châm hành động được xác định ngay từ đầu năm là “Chủ động, sáng tạo, quyết liệt thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Bộ GTVT lần thứ 18, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tổng cục lần thứ 2”; tiếp tục đổi mới, quyết liệt cải cách, vì sự hài lòng hơn của người dân và doanh nghiệp.

Cụ thể, Đảng ủy Tổng cục quán triệt đến các cấp ủy Đảng triển khai các chương trình, kế hoạch của Tổng cục ĐBVN; chủ động phối hợp và tổ chức thực hiện tốt Quy chế phối hợp với Lãnh đạo Tổng cục ĐBVN...

Đảng ủy Tổng cục và các cấp ủy trực thuộc tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt các cấp ủy trực thuộc thực hiện nghiêm túc việc học tập, quán triệt, triển khai và thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, Trung ương 5 (khóa XII) của Đảng và các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng ủy Khối và Đảng ủy Bộ GTVT. Kịp thời ban hành Chương trình hành động cụ thể: Ban hành Chương trình số 20-CTr/ĐU, ngày 24/01/2017 về thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII); Chương trình số 25-CTr/ĐU, ngày 12/4/2017 về triển khai thực hiện nghị các quyết số 04, 05 và 06 của Đảng ủy Khối Các cơ quan Trung ương; Chương trình số 34-CTr/ĐU, ngày 30/8/2017 triển khai thực hiện NQTW5, khóa XII; Ban hành kế hoạch số18-KH/ĐU, ngày 05/01/2017 về tăng cường công tác xây dựng Đảng; Kế hoạch số 30-KH/ĐU, ngày 15/6/2017 về tổ chức đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2017-2020; chỉ đạo, hướng dẫn, giám sát các cấp ủy đảng trực thuộc tổ chức kiểm điểm theo tinh thần NQTW4, khóa XII trong đó đề ra các giải pháp cụ thể để thực hiện nghị quyết. Đồng thời, triển khai kịp thời các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, của Đảng ủy Khối và Đảng ủy Bộ đến các cấp ủy trực thuộc.

Đồng chí Nguyễn Văn Huyện, Bí thư Đảng ủy, Tổng cục trưởng Tổng cục ĐBVN phát biểu tại Hội nghị.

Bên cạnh đó, Đảng ủy Tổng cục luôn bám sát sự lãnh đạo của Đảng ủy Bộ Giao thông vận tải tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các nhiệm vụ có trọng tâm, trọng điểm như đẩy mạnh việc triển khai các giải pháp xây dựng chỉnh đốn Đảng theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII); học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị bằng những việc làm cụ thể Đảng ủy Tổng cục đã tổ chức Hội nghị Tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW, ngày 30/3/2007 của ban Bí thư về “nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ” và sơ kết thực hiện Hướng dẫn số 09-HD/BTCTW, ngày 02/3/2012 của Ban Tổ chức Trung ương về “nội dung sinh hoạt chi bộ”; tổ chức quán triệt Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị, Chấp hành nghiêm về sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt chuyên đề và công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng. 

Tổ chức 4 hội nghị Ban chấp hành và 16 hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng cục để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, trọng tâm là: Triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2017 của Đảng bộ Tổng cục; xây dựng, ban hành chương trình công tác của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng cục; Chương trình công tác kiểm tra, giám sát của Đảng ủy, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Tổng cục năm 2017. Ban Chấp hành và Ban Thường vụ đã ban hành 18 nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng; 7 Chương trình hành động; 2 Chỉ thị; 5 Kế hoạch triển khai nhiệm vụ; 2 Hướng dẫn; 21 Báo cáo của Đảng ủy và nhiều văn bản khác để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng.

Lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy trực thuộc tiếp tục tăng cường đổi mới phương thức lãnh đạo, cải cách hành chính trong mọi hoạt động của Đảng. Lập 2 Đoàn kiểm tra của Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng cục để kiểm tra về thực hiện nhiệm vụ kiểm tra của cấp ủy và việc thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, Đảng ủy Khối và Đảng ủy Bộ. Ban hành văn bản chấn chỉnh các cấp ủy đảng khắc phục các tồn tại, hạn chế theo Thông báo số 802-TB/UBKT, ngày 23/8/2017 của UBKTĐU Khối các cơ quan Trung ương. Tổ chức học tập “Nâng cao chất lượng công tác tham mưu của đội ngũ cán bộ chuyên trách, cán bộ giúp việc cấp ủy”. 

Đồng chí Nguyễn Đức Hoài, Phó Bí thư Đảng ủy Tổng cục đọc báo cáo tại Hội nghị.

Chỉ đạo các phong trào thi đua và triển khai các hoạt động thiết thực chào mừng Kỷ niệm 10 năm thành lập Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương, Đại hội các chi bộ nhiệm kỳ 2017-2020 và Đại hội Công đoàn các cấp bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, tạo được đợt sinh hoạt chính trị trong toàn Đảng bộ. Chỉ đạo và tổ chức thực hiện có hiệu quả các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh – Liệt sỹ (27/7/1947-27/7/2017).

Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn các cấp ủy cơ sở trực thuộc tổ chức thực hiện toàn diện các mặt công tác xây dựng Đảng và lãnh đạo nhiệm vụ chính trị trong các cơ quan, đơn vị; kiểm điểm tập thể, cá nhân và đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên, xét khen thưởng năm 2017.

Ban Thường vụ, Ban chấp hành Đảng bộ Tổng cục đã duy trì nghiêm túc Quy chế làm việc trong năm 2017 và tập trung lãnh đạo, chỉ đạo toàn đảng bộ thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra.

Đồng chí Thiều Đăng Khoa, nguyên UV Ban Thường vụ Đảng ủy khối và đ/c Nguyễn Văn Quyền, Nguyên UV Ban thường vụ Đảng ủy khối Bộ GTVT, nguyên Đảng ủy Bộ, nguyên Bí thư Đảng ủy Tổng cục ĐBVN (đứng giữa) nhận kỷ niệm chương vì sự nghiệp xây dựng Đảng khối các cơ quan trung ương.

Về công tác xây dựng Đảng, Đảng ủy Tổng cục đã xây dựng, ban hành và triển khai thực hiện tốt các chương trình, kế hoạch công tác đã đề ra, đảm bảo tiến độ, chất lượng yêu cầu. Công tác xây dựng Đảng đã được Đảng ủy triển khai đồng bộ trên cả ba mặt tư tưởng, chính trị và tổ chức đạt được kết quả quan trọng, công tác giáo dục chính trị tư tưởng có nhiều tiến bộ, tổ chức bộ máy và cán bộ các cấp được tiếp tục củng cố, kiện toàn, công tác kiểm tra, giám sát của Đảng được chú trọng và thực hiện có hiệu quả, hoạt động dân vận được quan tâm, dân chủ ở cơ sở được mở rộng và phát huy tốt hơn, các nguyên tắc tổ chức sinh hoạt Đảng, quy chế làm việc giữ vững khối đoàn kết thống nhất góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo sức chiến đấu của tổ chức Đảng.

Đảng uỷ Tổng cục đã chỉ đạo đẩy mạnh công tác phát triển đảng viên, quản lý và giám sát đảng viên; trong năm 2017, đã cử 145 quần chúng ưu tú, 48 đảng viên dự bị đi bồi dưỡng lý luận chính trị; đã kết nạp 37 đảng viên mới (vượt so với chỉ tiêu), chuyển đảng chính thức cho 53 đảng viên dự bị. Thực hiện tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ, tăng cường công tác quản lý cán bộ, đảng viên; nâng cao chất lượng công tác đánh giá, phân loại tổ chức đảng, đảng viên và công tác khen thưởng hàng năm đúng thực chất. 

Kết quả cụ thể Đảng uỷ Tổng cục đã tạo sự chuyển biến tại các tổ chức đảng trực thuộc; sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt chuyên đề đã có nhiều đổi mới cả về nội dung, phương thức tổ chức, nâng cao chất lượng; công tác kiểm tra, giám sát của đảng có nhiều chuyển biến, hiệu lực, hiệu quả hơn; tinh thần trách nhiệm, chất lượng, hiệu quả công tác của cán bộ, công chức, viên chức tiếp tục được nâng lên.

Tập thể Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng cục luôn đoàn kết, thống nhất cao; duy trì đầy đủ sinh hoạt định kỳ theo quy định; thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ; thực hiện nghiêm túc Quy chế phối hợp hoạt động giữa Ban Thường vụ Đảng ủy và đồng chí Tổng cục trưởng Tổng cục ĐBVN. Ban hành nhiều chủ trương, đường lối, chỉ thị,  nghị quyết phù hợp có tính hiệu lực hiệu quả cao góp phần tích cực vào việc thực hiện thành công nhiệm vụ chính trị của Tổng cục ĐBVN năm 2017.

Đồng chí Phạm Công Bổng, Phó Bí thư Đảng ủy Bộ GTVT trao huy hiệu 35 tuổi đảng cho đ/c Hà Ngọc Sơn, Cục QLĐB II.

Năm 2018 là năm thứ 3 thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Đảng bộ Tổng cục tiếp tục quán triệt thực hiện phương châm hành động “Chủ động, sáng tạo, quyết liệt thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Bộ GTVT lần thứ XVIII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tổng cục lần thứ II ”; tiếp tục phát huy truyền thống 70 năm đi trước mở đuờng, tiếp tục đổi mới, quyết liệt cải cách, vì sự hài lòng hơn của người dân và doanh nghiệp; Ban Thường vụ Đảng ủy phối hợp với lãnh đạo Tổng cục quyết tâm lãnh đạo, chỉ đạo cán bộ, đảng viên, CC, VC và NLĐ hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2018.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị đồng chí Phạm Công Bổng Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Bộ GTVT đánh giá cao và biểu dương các thành tích mà Đảng ủy Tổng cục đã đạt được trong năm 2017. Trong năm qua, Đảng ủy Ttổng cục đã thể hiện được vai trò lãnh đạo của mình trên mọi mặt, hoàn thành tốt mọi kế hoạch nhiệm vụ được giao góp phần vào thành công chung của Bộ GTVT.
 
Đối với nhiệm vụ 2018 Phó bí thư Đảng ủy Bộ GTVT nhấn mạnh: Đảng ủy Tổng cục cần tiếp tục cố gắng nhiều hơn nữa để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2018. Trong đó cần nâng cao đạo đức công vụ cho đảng viên, đào tạo giáo dục cả về trình độ. Thực hiện giải pháp để thực hiện thành công các giải pháp đã đề ra; Phối hợp chặt chẽ với các đơn vị trong ngành hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Đồng chí Phạm Công Bổng tin tưởng rằng, với kết quả đạt được trong năm2017 sẽ là tiền đề quan trọng để Đảng ủy Tổng cục ĐBVN hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ năm 2018.

Đ/c Nguyễn Xuân Cường, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục ĐBVN trao Giấy khen của Đảng ủy Tổng cục cho cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liền.

Đ/c Nguyễn Xuân Cường, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục ĐBVN trao Giấy chứng nhận tuyên dương Chi bộ tiêu biểu của Đảng ủy khối các cơ quan trung ương cho các Chi bộ tiêu biểu.

Đồng chí Nguyễn Văn Huyện, Bí thư Đảng ủy, Tổng cục trưởng Tổng cục ĐBVN trao kỷ niệm chương của Ủy ban kiểm tra Trung ương cho các đồng chí có thành tích xuất sắc trong công tác Đảng.

Đồng chí Nguyễn Văn Huyện, Bí thư Đảng ủy, Tổng cục trưởng Tổng cục ĐBVN tặng Giấy khen cho tập thể tiêu biểu vững mạnh.

Đại diện lãnh đạoTổng cục ĐBVN tặng Giấy khen cho các cá nhân tiêu biểu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2017.

Đại diện lãnh đạoTổng cục ĐBVN tặng Giấy khen cho các cá nhân tiêu biểu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2017.

 

(duongbo.vn)

Các bài khác

[Trở lại]

 

Hội nghị tổng kết công tác năm 2017 và triển khai nhiệm vụ kế hoạch năm 2018 của Tổng cục Đường bộ Việt Nam: Tổng cục Đường bộ Việt Nam cần tăng cường công tác kiểm tra, giám sát; đầu tư thiết bị GSHT

 

Hội nghị giao ban trực tuyến kiểm điểm tình hình thực hiện kế hoạch tháng 11 trển khai nhiệm vụ tháng 12, Tổng Cục trưởng yêu cầu Sửa chữa đột xuất cần kịp thời, không để những “con đường đau khổ

 

Giải phóng sạt lở, thông tuyến QL27C nối Nha Trang đi Đà Lạt

 

Thực hiện thu giá dịch vụ sử dụng đường bộ tự động trên toàn quốc cuối năm 2019

 

Cục Quản lý đường bộ III đến thăm hỏi, hổ trợ Cán bộ người lao động các đơn vị trực thuộc bị thiệt hại sau cơn bão số 12 và các hộ dân bị thiệt hại sau sạt lở trên huyện miền núi Nam Trà My (Quảng Nam).

xem thêm  

Thông tin - thông báo


       
 

CỤC QUẢN LÝ ĐƯỜNG BỘ III

[đầu trang ▲]  
  Địa chỉ: 16 Lý Tự Trọng, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng
Tel: (84) 0511 3839755; Fax: (84) 0511 3822 064
Ban biên tập: 
cqldb3@gmail.com; Website: www.cucdb3.gov.vn
 
Truy cập: